Học tiếng Đức – Bài 4 – das Präsens – Thì hiện tại và cách chia động từ (P2) – Dạng đặc biệt.

0
293

Tiêu đề : Học tiếng Đức – Bài 4 – das Präsens – Thì hiện tại và cách chia động từ (P2) – Dạng đặc biệt.
Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=_orSJQrXsr8